Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl

WAŻNE INFORMACJE

WAŻNE INFORMACJE1. Świetlica jest czynna w godzinach ………………………

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.

3. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do

szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

4. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.

5. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów.

6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych.

7. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem.

Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.

8. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur.

9. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie (z datą i podpisem). Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

10. Ważne telefony:

Szkoła 34 3274488

Wychowawca świetlicy Dorota Wiśniewska - Klekot 691 379 754

 

Nierada, dnia..........................                              .........................................

                                                                 (podpis rodziców/ opiekunów prawnych)