Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIERADZIE

ZASADY REKRUTACJI DO

ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIERADZIE

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola/ oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

  1. 1.     Zasady ogólne

1)      W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

  1. dzieci 3-4 letnie (urodzone w latach 2014-2015),
  2. dzieci 5 letnie (urodzone w  2013 roku),
  3. dzieci 6 letnie (urodzone w 2012 roku) .

                    zamieszkałe w GMINIE POCZESNA.

2)      Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Gminą Poczesna mogą ubiegać się 
o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Przedszkole będzie dysponowała wolnymi miejscami.

3)      W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

4)      Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2016 r. mogą ubiegać się 
o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

5)      Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/ szkoły.

6)      Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych 
w harmonogramie – Załącznik nr 1

7)      Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

  1. 2.     Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku 2018/2019

1)      Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2012-2015, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko (w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację). Załącznik nr 2

  1. 3.     Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola.

1)       Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Załącznik 3

2)       Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.

3)       Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli i szkół (grup rekrutacyjnych) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.

4)       Przedszkole/szkoła umieszczona na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

5)       Rodzice/prawni opiekunowie:

a)       pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole lub ze strony internetowej placówki

b)       wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,

6)       Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, tj.

a)      oświadczenie o wielodzietności rodziny, (załącznik 4)

b)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności,

c)      prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (Załącznik 5)

d)      dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

e)      dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący

7)       Dokumenty, o których mowa składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonej zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców kandydata.

8)       Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty). 

9)       Wypełniony wniosek:

a)       podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,

b)       podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,

c)       za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku 
 odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

10)   Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole powołana zarządzeniem przez dyrektora.

11)   Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

a)       żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

b)       zwrócić się do Wójta gminy o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

12)   Wójt gminy w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

a)       korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

b)       może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

c)       może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie 
o samotnym wychowywaniu dziecka,

13)   O wynikach weryfikacji oświadczeń Wójt w ciągu 14 dni informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

14)   W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

15)   Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć – od najwyższej do najniższej liczby punktów.

16)   W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria – uzyskane punkty określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe (załącznik 6).

17)   W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria - uzyskane punkty, ustalone przez dyrektora przedszkola/szkoły w porozumieniu z Wójtem gminy tzw. kryteria samorządowe (załącznik 6).

18)   W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników na drugim

            etapie postępowania, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod

            uwagę w kolejności:

1)      Dzieci 6 letnie, następnie 5 letnie, następnie 4 letnie, a następnie 3 letnie,

2)       Przyjmuje się dziecko najstarsze w danym roczniku według daty urodzenia.

19)   Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
do przyjęcia (załącznik 7)

20)   Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

21)   Komisja rekrutacyjna:

a)       przyjmuje dziecko, do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane 
do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,

b)       podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły (załącznik 8)

22)   Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola szkoły.

23)   Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

24)   Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

a)     wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

b)    wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

c)     na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

  1. 4.     Rekrutacja w trakcie roku szkolnego

O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola/ szkoły.

Nierada, dn. 12.02.2018r.                                Dyrektor Bożena Turek