Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

Załącznik nr 4

Oświadczenie

dotyczące rodziny wielodzietnej

 

 

Ja ..............................................................................................................................................

(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego)

 

zamieszkały: ..........................................................................................................................

                                               (adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie)

 

uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż dziecko kandydujące do przedszkola jest członkiem rodziny wielodzietnej[1]

wraz z dzieckiem:

...................................................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka kandydującego do przedszkola)

rodzina wychowuje ..................................... dzieci.

 

 

 

 

Oświadczenie

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

 

Data .......................                             ......................................................................................

                                                            (podpis osoby składającej oświadczenie)

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 [1] zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) – wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.