Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Załącznik nr 5

………………………………...............…

  (imię i nazwisko składającego oświadczenie)

……………………................................

                 (adres zamieszkania)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA[1]

 

            Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego  za składanie fałszywych zeznań, oświadczam iż samotnie wychowuję dziecko:

 ………………………………..................................................................................................…...

( mię i nazwisko dziecka)

 kandydujące do przedszkola oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 

Data .......................                             ......................................................................................

                                                       (podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 

OŚWIADCZENIE

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Data .......................                               ...................................................................................

                                                       (podpis osoby składającej oświadczenie)[1] zgodnie z art. Art.4 pkt. 43) ustawu z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) – samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.