Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl

Oświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik nr 6

Oświadczenie

 

 

Ja ..............................................................................................................................................

(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego)

 

zamieszkały: ..........................................................................................................................

                                               (adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie)

 

oświadczam, iż1:

Ÿ        Obydwoje rodzice / prawni opiekunowie kandydata pracują;

Ÿ        Uczą się, studiują w trybie stacjonarnym;

Ÿ        Prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność pozarolniczą

 

 

 

 

Oświadczenie

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego                       za składanie fałszywych zeznań.

 

 

 

Data .......................                             ......................................................................................

                                                            (podpis osoby składającej oświadczenie)

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania