Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

                                                                                                                                                                Załącznik nr 8

 

Potwierdzenie woli zapisu dziecka

do przedszkola

 

Potwierdzam wolę zapisu dziecka:

 

…………………………………………………

( imię i nazwisko dziecka)

 

ur. ……………………………… nr PESEL …………………………………………

 

do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nieradzie

 

na ……. godzin dziennie, od ……... do  ……... i …….    posiłki: ś, o, p*

 

od dnia 1 września 2018 r.

 

 

 

………………………………………………………

( podpis rodziców/opiekunów prawnych)

 

 

 

 

Nierada, dnia ……………………………………………

* niepotrzebne skreślić

Pliki do pobrania