Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl

Scenariusz lekcji fizyki w klasie VII

Sposoby przekazywania ciepła

1. Cele lekcji


Ogólny:

kształtowanie umiejętności logicznego myślenia oraz aktywnego uczenia się na podstawie pokazu doświadczeń z zakresu ciepła

Wiadomości

 

Uczeń podczas zajęć:

 

  1. definiuje podstawowe pojęcia z zakresu termodynamiki;

  2. zna sposoby ogrzewania

  3. wymienia przykłady z życia codziennego przykłady przekazywania ciepła;

  4. wymienia przykłady przewodników i izolatorów ciepła

  5. wyjaśnia zjawisko przewodnictwa i konwekcji.

 

Uczeń podczas zajęć:

 

  1. stosuje podstawowe pojęcia dotyczące termodynamiki

  2. współdziała w zespole;

2. Metoda i forma pracy

 

Metoda: pokaz, pogadanka, dyskusja.

Forma: praca zespołowa.

3. Środki dydaktyczne

 

  1. Podręcznik „Spotkania z fizyką 7”

4. Przebieg lekcji


a)  Faza przygotowawcza


Nauczyciel sprawdza listę obecności, podaje temat i cele lekcji. Przypomina wiadomości które uczeń nabył na poprzedniej lekcji (związek między temperaturą ciała a średnią energią kinetyczną jego cząsteczek, pojęcie ciepła jako ilość energii wewnętrznej przekazanej między ciałami w wyniku różnicy temperatur oraz kierunkiem przepływu ciepła następuje)

 Następnie zaznajamia uczniów z metodą pracy. Uczniowie w kilkuosobowych zespołach będą badać sposoby grzewania ciał. W tym celu będą korzystać z przyrządów dostępnych w sali, stron www, doświadczeń z podręcznika do fizyki i swoich notatek.

b) Faza realizacyjna


Uczniowie dotykają jedną ręką nogi biurka a drugą blatu.

Zauważają różnicę w „cieple” tych ciał. Formułują wniosek że metal jest przewodnikiem a drewno izolatorem.

Nauczyciel korzysta ze stron www i portalu dla nauczyciela.pl, aby ukazać co się dzieje wewnątrz ciał stałych, cieczy i gazów podczas ogrzewania.

 

c) Faza podsumowująca


Nauczyciel omawia wspólnie z uczniami zadania 1-3 str. 242 podręcznika „Spotkania z fizyką”

c) Zadanie domowe

Zadanie nr4 str.242.

 

 

                                                                                                                      Agnieszka Królak