TIK - sieć współpracy

Jesteś tu: Strona główna » Aktywna tablica » TIK - sieć współpracy

TIK - sieć współpracy


W ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017- 2019- „Aktywna tablica” Szkoła Podstawowa w Nieradzie otrzymała 2 tablice interaktywne, 2 projektory ultrakrótkoogniskowe oraz 2 komplety głośników, które zamontowano w salach lekcyjnych. W ramach wkładu własnego zakupiono sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK, które wykorzystuje się jako pomoce dydaktyczne.

Nasza szkoła, w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, nawiązała współpracę ze Szkołą Podstawową im. M. Kopernika we Wrzosowej, która również realizuje program Aktywna tablica. Powołana sieć otrzymała nazwę: „ TIK w Poczesnej”. Celem spotkań nauczycieli w ramach sieci współpracy będzie:

- integracja środowiska nauczycieli ze współpracujących szkół,

- promocja i propagowanie działań związanych ze stosowaniem TIK,

- dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami poprzez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli  m.in. opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz innych materiałów dydaktycznych,

-analiza „ dobrych praktyk”,

- wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami,

- pozyskiwanie metodycznego i metodycznego wsparcia ekspertów,

- poszerzanie kompetencji uczestników.

 W ramach sieci współpracy planuje się m.in.  zorganizowanie lekcji otwartych z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno- komunikacyjnych w nauczaniu na różnych etapach edukacji oraz szkolenia wewnętrzne. Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele przedmiotów z naszej szkoły w miesiącu grudniu 2017r. uczestniczyli w szkoleniach poświęconych stosowaniu TIK w dydaktyce, które organizował RODN „ WOM” w Częstochowie. Była to dobra okazja do tego, aby uzupełnić swoją wiedzę z zakresu stosowania nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych w procesie lekcyjnym. Przyjęto zasadę, że w każdym tygodniu nauki szkolnej nauczyciele będą prowadzić co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych  w każdej klasie/ oddziale począwszy od dnia zainstalowania urządzeń i oprogramowania. Dyrektor szkoły powołała e- koordynatora, zadaniem którego jest koordynowanie działań w zakresie stosowania TIK w szkole oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które będą wspierać dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK. Szkolnym e- koordynatorem została pani Jolanta Sarna- nauczyciel informatyki. W szkole powołano 5 zespołów samokształceniowych, które wypracują harmonogramy działań w zakresie stosowania TIK na poszczególnych przedmiotach i edukacjach. Powołano następujące zespoły:

- wychowania przedszkolnego,

- edukacji wczesnoszkolnej,

- humanistyczny,

- matematyczno- przyrodniczy,

- wychowawców.

W ramach realizacji programu ustalono następujące terminy spotkań sieci” TIK w Poczesnej":

15.12.2017r.- Szkoła Podstawowa w Nieradzie,

16.02.2018r.- Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika we Wrzosowej,

20.04.2018r. - Szkoła Podstawowa w Nieradzie,

05.06.2018r.- Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika we Wrzosowej.

Pierwsze spotkanie nauczycieli w ramach sieci współpracy miało charakter roboczy i bardzo praktyczny. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele współpracujących szkół, tj. Szkoła Podstawowa w Nieradzie oraz Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika we Wrzosowej.

Dyskutowano m.in. o wyposażeniu  szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne  oraz o tym, że rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym powinno odbywać się w nowocześnie wyposażonej szkole. Temu właśnie celowi służy realizacja programu „Aktywna tablica”.