Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl

Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej

 

 1. I.          Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej
 2. Świetlica szkolna jest placówką opiekuńczo – wychowawczą przeznaczoną dla uczniów klas I – III.
  1. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej odbywa się na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, którą wypełniają rodzice (opiekunowie prawni) i składają corocznie
   w świetlicy do 20 września danego roku szkolnego.
  2. W uzasadnionych przypadkach rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić dziecko do świetlicy w późniejszym terminie – jeżeli są wolne miejsca.
  3. Karty uczestników pobierane są u nauczyciela świetlicy lub wychowawców klas.
  4. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, nauczyciel świetlicy.
  5. W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka na świetlicy szkolnej rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu wychowawcy świetlicy.
  6. Jeżeli dziecko przez miesiąc nie będzie uczęszczało na świetlicę szkolną, a rodzice (opiekunowie prawni) wcześniej nie poinformują nauczyciela świetlicy o tej sytuacji, dziecko automatycznie zostanie skreślone z listy uczestników świetlicy.
  7. W świetlicy tworzona jest jedna grupa wychowawcza licząca 25 wychowanków. Grupą opiekuje się jeden wychowawca.
 1. II.          Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej

 

Przyprowadzanie dziecka do świetlicy szkolnej

 

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone przez nich lub inne osoby do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
 2. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
 3. Dziecko przychodząc do świetlicy zgłasza nauczycielowi swoją obecność.

Odbieranie dziecka ze świetlicy szkolnej

 

 1. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnione przez nich osoby.
 3. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń zawartych w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, jak również wszelkich jednorazowych upoważnień lub zezwoleń, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są poinformować o tym nauczyciela świetlicy w formie pisemnej.
 4. Każda pisemna forma musi zawierać datę i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego).
 5. Wychowawca świetlicy nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko lub inną osobę.
 6. W wyjątkowych sytuacjach losowych, gdy rodzic (opiekun prawny) lub inna osoba wskazana w karcie świetlicowej nie może odebrać dziecka, rodzic (opiekun prawny) może telefonicznie upoważnić inną osobę pełnoletnią do odbioru ucznia. Wskazana osoba musi przy odbiorze okazać się koniecznie dowodem tożsamości oraz napisać oświadczenie
  o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania takiej osoby, spisując wszystkie dane z tego dokumentu.
 7. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy zgłasza swoje wyjście do domu nauczycielowi.
 8. Rodzice (osoby upoważnione) zobowiązani są do poinformowania nauczyciela
  o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 9. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko ze świetlicy. Ze świetlicy lub miejsca przebywania grupy świetlicowej można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.
 10. Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia nie mogą samodzielnie opuścić świetlicy szkolnej i mogą być odbierane tylko przez osoby pełnoletnie (w tym celu rodzice wypełniają odpowiednie oświadczenie).

zobowiązani są do wypełnienia upoważnienia, które znajduje się na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. Bez wypełnienia upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

 1. Dzieci uczęszczające na świetlicą szkolną nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie (zgoda rodziców – opiekunów prawnych na wyjście dziecka
  z np. niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy).
 2. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 3. Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci do godz. 15.00
 4. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy
  i punktualnego odbioru dziecka.
 1. III.          Procedura postępowania w przypadku, gdy rodzice (opiekunowie prawni) nie odebrali dziecka ze świetlicy do godz. 15.00

 

 1. W przypadku nie odebrania dziecka w godzinach pracy świetlicy, nauczyciel, który z nim pozostał nawiązuje kontakt telefoniczny z rodzicami (opiekunami prawnymi) bądź osobami upoważnionymi do odbioru ucznia, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
 2. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka nie przekraczający 30 minut.
 3. Gdy rodzic (opiekun prawny) lub inna osoba wskazana w karcie świetlicowej nie może odebrać dziecka, rodzic może telefonicznie upoważnić inną osobę pełnoletnią do odbioru dziecka. Wskazana osoba musi przy odbiorze okazać się koniecznie dowodem tożsamości oraz napisać oświadczenie o odbiorze dziecka ze świetlicy, podpisując się pod nim czytelnie. Nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania takiej osoby, spisując wszystkie dane z tego dokumentu.
 4. Nauczyciel sporządza notatkę służbową o zaistniałej sytuacji.
 5. Gdy taka sytuacja powtarza się rodzice (opiekunowie prawni) zostają pouczeni, iż
  w przypadku dalszego nieterminowego odbierania dziecka, może ono zostać skreślone
  z listy uczestników świetlicy bądź też przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).
 6. W sytuacji gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) lub innymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka, nauczyciel informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
 7. Nauczyciel jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców (opiekunów prawnych) bądź też innych osób uprawnionych do odbioru dziecka. Do czasu wyjaśnienia sprawy dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela. Po ustaleniu miejsca pobytu rodziców (opiekunów prawnych) lub innych opiekunów upoważnionych do odbioru ucznia, policja w obecności nauczyciela przekazuje dziecko rodzicom (opiekunom prawnym) bądź osobom upoważnionym.
 8. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców (opiekunów prawnych) lub osób upoważnionych do odbioru ucznia, dziecko przekazywane jest policji, w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek
  opiekuńczo – wychowawczy.
 1. IV.          Procedura postępowania w przypadku próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających

 

 1. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której, w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków odurzających, nauczyciel zobowiązany jest odmówić wydania dziecka, zadzwonić po innego opiekuna upoważnionego do odbioru dziecka.
 2. W razie nie pojawienia się po dziecko drugiego opiekuna lub braku takiego, nauczyciel informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji oraz wzywa policję.
 3. Do momentu wyjaśnienia sytuacji dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela.
 4. W przypadku niewyjaśnienia zaistniałej sytuacji dziecko przekazywane jest policji, w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo – wychowawczy.
 5. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza notatkę służbową oraz powiadamia wychowawcę klasy .