Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl

Scenariusz lekcji historii w kl. IV

Scenariusz lekcji historii z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

Klasa IV

 

Typ lekcji: powtórzeniowa
Formy pracy z uczniami: indywidualna i zbiorowa
Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości: Polska Piastów (dwie jednostki lekcyjne)
Cele lekcji:

a) ogólne – przypomnienie najważniejszych wiadomości z działu Polska Piastów
b) szczegółowe
Uczeń zapamiętuje informacje podane w karcie pracy:
Karta pracy: „Powtórzenie wiadomości – Polska Piastów”

Odniesienie do podstawy programowej:

– zna legendy o początkach państwa polskiego (II.2)

– sytuuje w czasie i opowiada o księciu Mieszku i czeskiej Dobrawie – chrzcie Polski  (IV.1) 

– Piastowie. […] Ród Piastów – legendy związane z rodem (treści dodatkowe – 1)

– Chrzest Polski. […] (treści dodatkowe – 2)

–  sytuuje w czasie i opowiada o Bolesławie Chrobrym – pierwszym królu – i zjeździe w Gnieźnie (IV.2)

– […] Misja św. Wojciecha. […] (treści dodatkowe – 2)

–  sytuuje w czasie i opowiada o ostatnim z Piastów – Kazimierzu Wielkim (IV.3)

–  sytuuje w czasie i opowiada o […] krakowskich żakach (IV.5)

Zasady nauczania: łączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej
Metody nauczania: pogadanka; praca z podręcznikiem, zeszytem, mapami w podręczniku, kartą pracy, film edukacyjny.

 

Środki dydaktyczne:
- B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski, Wczoraj i dziś, podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Warszawa 2017, s. 38 – 55.

- mapa wyświetlona na tablicy interaktywnej: Początki państwa Polskiego,
- Filmy edukacyjne wyświetlone na tablicy interaktywnej: Polska Piastów oraz Społeczeństwo Średniowiecza

 

Tok lekcji:

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA

CZYNNOŚCI UCZNIA

UWAGI

1. Czynności organizacyjno-porządkowe

- wprowadzenie wewnętrznego ładu
- przygotowanie warsztatu pracy
- sprawdzenie obecności
- poinformowaniu uczniów o nagradzaniu za aktywność podczas lekcji

- podanie tematu lekcji
- WYŚWIETLENIE MAPY NA TABLICY INTERAKTYWNEJ: „Początki państwa Polskiego”.

- przygotowanie do lekcji

 

 

 

 

 

 

 

2. Wprowadzenie:
Nauczyciel podaje cele lekcji:
Powtórzenie wiadomości z trzech tematów:
Mieszko I i chrzest Polski; Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski; Polska Kazimierza Wielkiego.

Uczniowie w trakcie lekcji na bieżąco będą wykonywać karty pracy.

 

 

 

 

 

 

 

3. Rozwinięcie tematu lekcji

Projekcja filmu: „Początki państwa polskiego” - czas trwania  9 minut.

 

 

Nauczyciel pomaga uzupełniać uczniom karty pracy.

 

 

DRUGA JEDNOSTKA LEKCYJNA: Projekcja filmu: „Społeczeństwo średniowiecza” - czas trwania projekcji 13 minut). 

KARTKÓWKA Z ZADAŃ W KARCIE PRACY: 1, 2, 3, 4

 

 

Uczniowie oglądają film wyświetlony na tablicy interaktywnej.

 

 

 

 

Uczniowie uzupełniają zadania 1 -14.

 

 

 

Uczniowie oglądają film wyświetlony na tablicy interaktywnej.

 

 

4. Podsumowanie lekcji.

Uczniowie aktywni otrzymują plusy.

 

5. Rekapitulacja pierwotna:
Na bieżąco w toku lekcji w ramach uzupełniania karty pracy.

Zapowiedzenie kartkówki z zadań: 1,2,3,4

 

 

6. Praca domowa:
Wklejenie kart pracy do zeszytu.

 

 

 

7. W załączeniu: KARTA PRACY

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                          Opracował: Kornel Mielczarek

KARTA PRACY: POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI „POLSKA PIASTÓW”                                                                  
1. Uzupełnij zdania:
……………………………………………….. to plemię, które w IX w. miało swoje siedziby nad środkową

……………………………………… . To od tego plemienia swoją nazwę wzięła Polska.
2. Podaj daty:                                                          

a) chrzest Polski:

c) koronacja Bolesława Chrobrego:

b) zjazd w Gnieźnie:

d) śmierć Kazimierza Wielkiego:

3. Połącz wydarzenia z datami wpisując w wykropkowanych miejscach odpowiednią literę.

a) 1364 r.         b) 1333 r.        c) 997 r.           d) 972 r.

………… bitwa pod Cedynią                                 ………… misja świętego Wojciecha
………… koronacja Kazimierza Wielkiego              ………… założenie akademii krakowskiej

 

4. Wpisz odpowiednią postać:

a) Pierwszy historyczny władca Polski ........................................................................
b) Czeska księżniczka, żona pierwszego historycznego władcy Polski  .........................................................
c) Pierwszy polski święty ......................................................

d) Pierwszy król Polski  .......................................................

e) Cesarz niemiecki, który przybył do Gniezna z pielgrzymką ..........................................................

f) pierwszy polski kronikarz …………………………………………………………...

g) zorganizował ucztę w Krakowie dla władców europejskich ………………………………………….

h) ostatni władca z dynastii Piastów …………………………………..

5. Podaj odpowiednią nazwę:

a) Nazwa pierwszej polskiej dynastii ...............................................................................

b) Pierwsza stolica Polski ....................................................................

c) Miecz Bolesława Chrobrego ..................................................

d) nazwa średniowiecznego studenta ………………………………………………………

e) druga stolica Polski …………………………………………………………….

6. Dokończ przysłowie, napisz kogo ono dotyczy i wyjaśnij jego znaczenie:
„Zastał Polskę drewnianą, ………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………….………...
…………………………………………………………………………………………………………….…...……
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

7. Udowodnij, że Bolesław Chrobry zasłużył na przydomek „Wielki” podając przynajmniej dwa przykłady jego osiągnięć:
a) ........................................................................................................................................................…....................

b) .........................................................................................................................................................…...................
inne: ..................................................................................................................................................…….............…
............................................…………………………................................................................................................…................................................................................................................................................................................


8. Wymień przynajmniej dwa dary jakie otrzymał Bolesław Chrobry od cesarza niemieckiego:

a) .................................................................................................................................................................…...........
b) .................................................................................................................................................................…...........

inne ......................................................................................................................................…..................................
.............................................................................................................................................…...................….......…..
9. Uzupełnij zdania lub skreśl niewłaściwy wyraz:                                                                    

Na zjeździe gnieźnieńskim zostało utworzone arcybiskupstwo w ..........................................……... . Podlegały mu trzy biskupstwa: ......................................., ................................................. , .................................................. razem  z biskupstwem poznańskim powstałym jeszcze w czasach Mieszka I.

10. Podaj przynajmniej dwa skutki chrztu Polski:                                                                    
a) ..........................................................................................................................................….................................
b) ..........................................................................................................................................….................................

inne ......................................................................................................................................…..................................
.............................................................................................................................................…..................................

11. Udowodnij, że Kazimierz Wielki zasłużył na przydomek „Wielki” podając przynajmniej dwa przykłady jego osiągnięć:
a) ........................................................................................................................................................…....................

b) .........................................................................................................................................................…...................
inne: ..................................................................................................................................................…….............…
............................................…………………………................................................................................................
12. Połącz terminy z odpowiednimi wyjaśnieniami wpisując litery w wykropkowanych miejscach:
a) relikwie                   …….. lud, który w V-VIII w. osiedlił się w środkowej, południowej i wschodniej Europie

b) plemię                     …….. szczątki ciał osób uznanych za święte lub przedmioty związane z ich życiem
c) dynastia                  …….. grupa ludzi żyjących na wspólnym obszarze i mówiących tym samym językiem
d) Słowianie               …….. ród panujący
e) gród                        …….. strzegli porządku w państwie pierwszych Piastów i bronili jego granic
f) wojowie                  …….. osada obronna wzniesiona w trudnym do zdobycia miejscu

13. Połącz imiona z odpowiednimi wyjaśnieniami wpisując litery w wykropkowanych miejscach:
a) Popiel                     ……….. syn Piasta Kołodzieja
b) Lech                       ……….. legendarny władca, którego zjadły myszy
c) Siemowit                ……….. żona Piasta Kołodzieja
d) Rzepicha                ……….. legendarny założyciel Gniezna
14. Połącz terminy z odpowiednimi wyjaśnieniami wpisując litery w wykropkowanych miejscach:
a) Perun                      ……….. bóg władający wiatrem i wichurami

b) Pogwizd                 ……….. bóg władający piorunami i burzami
c) Swaróg                   ……….. bóg o czterech twarzach
d) Świętowit              ……….. bóg słońca
e) poganie                   ……….. wiara w wielu bogów
f) wielobóstwo           ……….. dla chrześcijanina człowiek, który nie został ochrzczony, nie-chrześcijanin