Szkoła Podstawowa w Nieradzie

42-262 Michałów

ul. Laurowa 54

Tel: (34) 327-44-88

nieradaszkola@op.pl

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN

 

 

RADY RODZICÓW

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

W NIERADZIE

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 • 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty( Dz. U z 2015r. poz. 2156, z późn. zm.)
 • 2. Statut Szkoły Podstawowej w Nieradzie
 • 3. Uchwała nr 2/2007 Rady rodziców z dnia 5.10.2007 r. W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Rodziców.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca organ przedstawicielski ogółu rodziców, której pełna nazwa brzmi :

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Nieradzie.

 

W dalszej części regulaminu Rada Rodziców zwana jest Radą.

 

 • 2. Celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu Rodziców szkoły ( placówki ) oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły ( placówki ), w szczególności w zakresie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
 • 3. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 

 

WEWNĘTRZNA STRUKTURA I TRYB PRACY RADY RODZICÓW

 

 • 1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest zebranie plenarne, zwoływane 2 razy w ciągu roku w następujących miesiącach :

Marzec i wrzesień

 

 • 2. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogólu rodziców jest zebranie rodziców uczniów danego oddziału szkoły, które wybiera spośród siebie radę oddziałową rodziców

 

 • 3. W skład Rady Rodziców, która jest organem przedstawicielskim rodziców szkoły, wchodzą - po jednym przedstawicelu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

 

 • 4. Rada Rodziców na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Prezydium ( Zarząd ), jako wewnętrzny organ kierujący pracami rady.
 • 5. Prezydium Rady Rodziców:
 • Opracowuje regulamin i przedstawia do uchwalenia Radzie Rodziców
 • W każdym roku szkolnym do 30 września opracowuje i przedkłada do akceptacji Rady plan pracy na dany rok szkolny,
 • Zwołuje zebrania rady
 • Może tworzyć stałe lub dorażne komisje, zespoły robocze spośród członków Rady do wykonywania okreslonych zadań,
 • Zarządza majątkiem i funduszami Rady Rodziców
 • Podejmuje decyzje z funkcjonowaniem Rady,
 • Reprezentuje Radę na zewnątrz,
 • Może podjąć współpracę z innymi radami rodziców i określić jej zasady.

 

 • 6. Zebrania Rady zwoływane są przez jej przewodniczącego, zgodnie z planem pracy lub w miarę potrzeb.

W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Rodziców podaje się termin, miejsce i porządek obrad.

Zawiadomienie o zebraniu Rady winno być przekazane jej członkom nie póżniej niż na 3 dni przed zaplanowanym terminem.

 

 • 7. W zebraniach Rady rodziców moga uczestniczyć inne zaproszone osoby,np.: dyrektor szkoły, nauczyciele , przedstawiciele organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego.

 

 • 8. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane , za co odpowiedzialny jest sekretarz.

 

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW

 

 

 • 1. Wybory do rad oddziałowych oraz Rady rodziców przeprowadza się w każdym roku szkonym.
 • 2. Tryb wyborów do rad oddziałowych:

1)  W terminie ustalonym przez dyrektora we wrzesniu zwoływane są pierwsze zebrania rodziców uczniów poszczególnych oddziałów, na których m.in. dokonuje się wyboru rad oddziałowych,

2)  Rady oddziałowe składają się z rodziców uczniów reprezentujących wszystkich rodziców danego oddziału,

3)  W wyborach, o których mowa wyżej, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,

4) Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom rady oddziałowej i przewodniczy jej do chwili wybrania przez ogół rodziców ze swego grona przewodniczącego oraz dwóch członków komisji wyborczej, która przeprowadzi tajne wybory. Przewodniczącym lub członkiem tej komisji nie może być osoba kandydująca do rady oddziałowej.

Do zadań komisji nalezy:

-  przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej

-  przygotowanie kart do głosowania

-  nadzorowanie przebiegu głosowania

-  obliczanie głosów

-  ogłoszenie wyników głosowania

 

5)  komisja przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie,

6)  tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej kandydatów zgłoszonych rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż 6

7)  osoba kandydująca do rady oddziałowej musi wyrazić na to zgodę,

8) głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania

9)  na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów,

10)  wyborca stawia "X" obok jednego, dwóch lub trzech nazwisk kandydatów, na których głosuje,

11)  głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem "X" jedną , dwie lub trzy osoby, na które głosuje,

12)  za wybranych do rad oddziałowych uważa się kandydatów , którzy uzyskali największe liczby głosów. W przypadku równej liczby głosów otrzymanch przez kandydatów, o ty, któremu z nich przypada miejsce w radzie oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów.

13)  spośród wybranych członków rady oddziałowej obecni na zebraniu rodzice wybierają w wyborach tajnych jednego przedstawiciela Rady rodziców,

14)  członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swego grona przewodniczącego rady oddziałowej,

15)  przebieg głosowania dokumentuje się w protokole

 

 • 3. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 20 września
 • 4. Dyrektor szkoły otwiera pierwsze posiedzenie rady rodziców i przewodniczy mu do chwili wybrania przez ogół członków Rady Rodziców ze swego grona przewodniczącego zebrania, który kieruje dalszą częścią obrad.
 • 5. Przewodniczący zebrania powołuje komisję skrutacyjną do wyboru władz Rady rodziców, w skład których wchodzą 3 - osobowe Prezydium
 • 6. Władze Rady Rodziców wybierane są w wyborach tajnych, przeprowadzanych na zasadach określonych w pkt 2.
 • 7. Przebieg wyborów dokumentuje się w protokole z pierwszego posiedzenia Rady Rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

KOMPETENCJE I ZADANIA RADY RODZICÓW

 

 • 1. Do kompetencji i zadań Rady Rodziców należy:

1) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli

2)  uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

3)  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły

4)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

5)  opiniowanie szkolnego zestawu programów naucznia

6)  opiniowanie szkolnego zestawu podręczników

7)  wnioskowanie o wprowadzenie zmian w zestawie programów nauczania lub w zestawie podręczników

8)  współdziałanie z dyrektorem szkoły w sparwie określenia wzoru obowiązującego w szkole jednolitego stroju ucznia,

9)  wnioskowanie do dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela

10) wyrażenie opinii o pracy nauczyciela, który ubiega się o ocenę dorobku zawodowego.

 

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ, SPOSÓB WYRAŻANIA OPINII, REPREZENTOWANIE OGÓŁU RODZICÓW

 

1. Tryb podejmowania uchwał:

     1)  Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów,

     2)  Do prawomocności uchwał Rady wymagana jest obecność 

          przynajmniej.... liczby członków,

     3)  Głosowanie Rady Rodziców może być tajne lub jawne. Tajne głosowanie odbywa się zawsze w przypadkach dotyczących spraw osobowych, m.in. w czasie wyborów do rad oddziałowych oraz organów Rady Rodziców. Tajne głosowanie może się odbywać także na wniosek Członka Rady, jeśli wniosek ten uzyska aprobatę większosći członków obecnych na zebraniu.

 

2.  Na pisemny wniosek dyrektora szkoły organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w sprawach dotyczącyh nauczycieli lub związanych z funkcjonowaniem szkoły, prezydium Rady Rodziców sporządza pisemną opinię w danej sprawie, po ewentualnej konsultacji z radami oddziałowymi.

 

3.  Prezydium Rady Rodziców wskazuje osoby do reprezentowania rady na zewnatrz, w zalezności od potrzeb:

     1) spośród członków Prezydium ( np. Udział w uroczystościach, zebraniach   

         innych rad rodziców...)

     2) z ogółu rodziców ( np. wybory przedstawicieli rodziców do komisji  

         konkursowej wyłaniającej kansysata na stanowisko dyrektora szkoły )

 

 

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY

RADY RODZICÓW

 

    1.W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi   

        fundusze, które mogą pochodzić m.in. z:

 • 1) Dobrowolnych składek rodziców
 • 2) Darowizn
 • 3) Dochodów z imprez i przedsięwzięć realizowanych przez rodziców wynikających z palnu pracy.
 • 2. Zgromadzone fundusze Rada Rodziców w szczególności przeznacza na ;

1)  Pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej

2)  Zakup nagród dla uczniów

3)  Finansowanie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych  i pozaszkolnych

4)  Inne bieżace potrzeby związane z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

 • 3. Rada Rodziców corocznie uchwala preliminarz wydatków sporządzonych przez Prezydium rady na podstawie deklaracji wpłat złożonych na początku roku szkolnego przez rodziców uczniów poszczególnych oddziałów.
 • 4. Prezydium Rady Rodziców zapewnia prawidłową obsługę finansową.
 • 5. Działalność finansowo-księgowa Rady podlega kontroli Komisji Rewizyjnej
 • 6. W każdym roku Prezydium Rady Rodziców sporządza sprawozdanie z działalności finansowej i przedstawia je ogółowi rodziców

    

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Rada Rodziców może ustanowić odznaki, wyróżnienia ,dyplomy i przyznawać je wyróżniającym się uczniom, nauczycielom oraz sojusznikom szkoły
 • 2. Członkowie Rady Rodziców wykonują swoje zadania społecznie
 • 3. Członkowie Rady Rodziców są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy w sprawach, które poruszane są na posiedzeniach, a moga naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 • 4. Rada Rodziców używa pieczęci z napisem :

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowoej w Nieradzie

 • 5. Niniejszy regulamin może być nowelizowany przez Radę Rodziców. Propozycje zmian przygotowuje Prezydium Rady i przedstawia do uchwalenia przez wszystkich jej członków.